Výuka a vzdělání

Vážení rodiče,

chceme Vás požádat o spolupráci při dodržování časů určených pro příchody a odchody Vašich dětí ze školky.

Příchod dětí do školky: 7:00 – 8:30 (poté začíná činnost řízená pedagogem, pozdější příchod dítěte narušuje naplánovanou aktivitu)

Vyzvedávání obědů v případě neodhlášeného stravného: 11:45 - 12:00 (nutné přinést vlastní nádoby)

Vyzvedávaní dětí po obědě: 12:15 – 12.30

Vyzvedávání dětí odpoledne: 14.30 – 17.00 (do 14 hodin probíhá odpočinek a poté svačina)

Harmonogram dne

07:00 - 08:30

Příchod dětí do školky, prostor pro spontánní aktivity a volnou hru dětí, individuální nebo skupinová práce s dětmi řízená pedagogem (výtvarného nebo jiného zaměření, práce s předškoláky - rozvoj předmatematických představ, jazykových dovedností, grafomotoriky atd.)

08:30 - 09:15 Úklid hraček a didaktických pomůcek ve třídě, přivítání se všemi dětmi (formou říkadla s pohybem), komunikační kruh - sdílení pocitů a názorů dětí, povídání o daném tématu a seznamování se světem okolo nás formou prožitkového učení, pohybová nebo hudebně pohybová činnost, hudební činnosti.

09:15- 09:30

příprava na svačinu (hygiena) a dopolední svačina

09:15- 10:00

Činnost řízená pedagogem (zaměření činnosti vychází z aktuálního tématu a zájmu dětí) organizovaná frontálně nebo skupinově (při skupinovém řízení činnosti mají ostatní děti prostor pro volnou hru. V pondělí a ve čtvrtek probíhá v tento čas seznamování dětí s anglickým jazykem.

10:00- 11:45 Příprava na pobyt venku (hygiena, rozvoj sebeobslužných dovedností při převlékání dětí), pobyt venku (hry na zahradě, vycházka do přírody nebo za zvířátky – soustředíme se na propojení probíraného tématu s pozorováním a objevováním přírody i lidské činnosti, řídíme se aktuálními klimatickými podmínkami), příprava na oběd (převlékání, hygiena).
11:45 - 12:30 Oběd, prostor pro volnou hru (vyzvedávání dětí mezi 12:15 - 12:30).
12:30 - 14:00 Příprava na odpočinek (nácvik čištění zoubků, hygiena, převlékání), spinkání a odpočinek v postýlkách (četba a poslech pohádek).
14:00 - 14:30 Vstávání, převlékání, příprava na svačinu a odpolední svačina.
14:30 - 17:00 Prostor pro spontánní aktivity a volnou hru dětí, individuální činnosti s dětmi řízené pedagogem, v případě vhodného počasí pobyt na zahradě školky, vyzvedávání dětí.


Denní program

 • Mateřská škola Na Kopečku je školkou, která poskytuje dětem všestranný rozvoj. 
 • Každý den se snažíme o vyvážený poměr činností různého zaměření - pohybové činnosti a hry, hudební činnosti, výtvarné tvoření, seznamování se světem okolo nás, vždy odvozené od aktuálního tématu a zájmu dětí. 
 • Pravidelně probíhá výuka anglického jazyka, kde se děti hravou formou (pomocí říkadel, písní, maňásků a her) seznamují s anglickým jazykem. Záměrem výuky anglického jazyka je seznamovat děti se základy jazyka tak, aby se pro ně postupem času stalo jeho užívání přirozenou schopností.

Plavání

Příznivě ovlivňuje srdeční a dýchací systém dětí, zlepšuje střevní peristaltiku rozvíjí a urychluje psychomotorický vývoj, zlepšuje pohybovou koordinaci a svalový tonus dětí. U malých dětí se rozvíjí kladný vztah k vodě. Celá lekce je vedena zkušenou řádně vyškolenou instruktorkou plavání, která je s dětmi ve vodě a proto může kdykoliv pomoci či opravit plaveckou dovednost přímo ve vodě. Pro bezpečnost a zvládnutí správných technik jsou využívány plavecké pásy, nadlehčovací kroužky a další plavecké pomůcky, kterých je na  bazénu veliká řada od rybiček přes plavecké surfy či malé žabáky a další.  Lekce jsou zaměřeny na osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do  vody, potápění, splývání, skoky nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží.

Bazén samozřejmě splňuje všechny hygienické předpoklady - je pravidelně testován a má certifikát kvality vody od krajské hygienické správy. Voda v bazénu je slaná s minimem chlóru. Teplota vody je 30 C°.

Tvořivé činnosti

Pomocí tvořivých činností rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, plošnou a prostorovou představivost, koordinaci oka a ruky, schopnost výtvarně vyjádřit své pocity a dojmy, naučíme se ale také pracovat s různými výtvarnými pomůckami, zvládat různé výtvarné techniky, pochopit zadaný úkol a dokončit započatou práci, což dětem usnadní vstup do základní školy.

Do výuky je zařazeno:

 • keramiké tvoření
 • kresba (s použitím různých výtvarných instrumentů)
 • malba (na různé povrchy i s užitím různých barev)
 • vytváření dekorací
 • práce s přírodninami (v souvislosti s aktuálním ročním obdobím)
 • tvoření venku v přírodě (např. při vycházkách do lesa s užitím všeho, co v přírodě najdeme)

Zpívání s dětmi

Pomocí zpívánek se v MŠ s dětmi učíme zpívat lidové i jiné písničky, hrajeme na rytmické a hudební nástroje, ztvárňujeme hudbu pohybem, zhudebňujeme jednoduchá říkadla, pomocí jednoduchých slabik a vokalizačních cvičení učíme děti pracovat s dechem, správně vyslovovat, zapamatovat si a reprodukovat jednoduchou melodii. Hudební výchova v mateřské škole by měla přirozeně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte. Předškolní děti vnímají a prožívají hudbu prostřednictvím pohybu - tleskají, poskakují, pobrukují si, napodobují. Hlavním cílem je děti motivovat, aby měly z hudby a zpěvu radost a přinášela jim potěšení. 

Zařazování hudebních činností do vzdělávání v mateřské škole rozvíjí u dětí především:

 • správné dýchání
 • řeč (výslovnost, dynamičnost, tempo, melodičnost, rozšiřování slovní zásoby) 
 • schopnost cítit a udržet rytmus
 • sluchové vnímání
 • hudební sluch
 • pozornost 
 • sociální schopnosti (společné zpívání a muzicírování rozvíjí pozitivně u dětí vzájemné vztahy) 

Výuka anglického jazyka

Výuka angličtiny je zaměřena na osvojení si základních slovíček a frází. Aktivní hrou si děti budou vytvářet vztah k cizímu jazyku a učit se v něm komunikovat. Celkové pojetí výuky vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Cílem není děti perfektně jazyku naučit, ale spíše u nich vytvořit základy pro další stupně vzdělávání a pozitivně je k jeho učení motivovat.

Pohybové ativity a hry

Do každodenního výchovně-vzdělávacího procesu ve školce jsou zařazeny pohybové činnosti. Pohybá aktivita je nejenom základním prostředkem seznamování se s prostředím, které nás obklopuje, ale děti se díky ní učí, jak ovládnout své tělo, vyjádřit sebe sama, získávají seběvědomí a schopnost hodnocení sebe samého díky vzájemnému srovnávání s ostatními dětmi. Pro dítě předškolního věku je nejdominantnější činností hra a proto jsou téměř všechny pohybové aktivity realizovány právě formou hry. 

Pohybové činnosti u dětí rozvíjí zejména:

 • hrubou motoriku
 • správné fungování pohybového aparátu (svalstvo a klouby)
 • tělesnou zdatnost a vytrvalost
 • správné držení těla
 • schonost udržení rovnováhy a koordinace všech částí lidského těla
 • schopnost napodobit jednoduchý úkon
 • zdravé životní návyky (dětem do budoucna zůstaně kladný přístup k pohybu)
 • sociální vztahy (spolupráce při hrách, pomáhání slabším)