Harmonogram dne

 • 07:00-08:30 Příchod dětí do školky
 • 12:15-12:30 Vyzvedávaní dětí po obědě
 • 14:30-17:00 Vyzvedávání dětí po odpočinku

Vážení rodiče, předem velmi děkujeme za spolupráci při dodržování časů výše určených. 

 

Denní režim

07:00- 08:30 spontánní aktivity
volná hra dětí dle vlastního přání
tématické námětové hry
individuální nebo skupinové výtvarné a pracovní činnosti dle tématického plánu daného týdne (rozvoj jemné motoriky)
08:30 -09:15

ranní komunikační kruh (přivítání do nového dne, seznámení dětí s plánem dne, sdílení pocitů a názorů dětí)

ranní cvičení, pohybová hra (rozvoj hrubé motoriky a prostorové orientace, koordinace pohybu)

09:15- 09:30

stolování, svačina, hygiena

09:30- 10:00

výchovně vzdělávací činnost (rozvoj předmatematických představ, předčtenářské gramotnosti, grafomotoriky)
didakticky cílené činnosti
logopedické chvilky (rozvoj jazykových dovedností)
výuka anglického jazyka dle programu Cookie&Friends
hudební činnosti (rytmus, tempo, melodie, pamětní teorie) 
volná hra dle vlastní volby
10:00- 11:45 příprava na pobyt venku (hygiena, rozvoj sebeobslužných dovedností při převlékání dětí)
pobyt venku (hry na zahradě, vycházka do přírody nebo za zvířátky, do Altamiry, do zámeckého parku, do Obory a na okolní dětská hřiště)
hygiena
11:45 -12:30 stolování, oběd, hygiena
volná hra určená pro děti, které odcházejí do 12:30
12:30 -14:00 příprava na odpočinek (zubní hygiena, převlékání)
odpočinek (četba a poslech pohádek, poslech relaxační hudby)
náhradní aktivity pro nespavé děti (klidové aktivity dle přání dětí, vzdělávací činnost řízená pedagogem)
14:00 -14:30 postupné vstávání dětí
sebeobslužné činnosti (převlékání)
příprava na svačinu (hygiena, stolování)
odpolední svačina
14:30-17:00 spontánní aktivity a volná hra dětí
opakovací individuální nebo skupinové vzdělávací činnosti řízené pedagogem
pobyt venku na školní zahradě (v případě vhodného počasí)
vyzvedávání dětí 
Změny vliv počasí
akce školy


Denní program

 • Mateřská škola Na Kopečku je školkou, která poskytuje dětem všestranný rozvoj. 
 • Každý den se snažíme o vyvážený poměr činností různého zaměření - pohybové činnosti a hry, hudební činnosti, výtvarné tvoření, seznamování se světem okolo nás, vždy odvozené od aktuálního tématu a zájmu dětí. 
 • Pravidelně probíhá výuka anglického jazyka, kde se děti hravou formou (pomocí říkadel, písní, maňásků a her) seznamují s anglickým jazykem. Záměrem výuky anglického jazyka je seznamovat děti se základy jazyka tak, aby se pro ně postupem času stalo jeho užívání přirozenou schopností.

Plavání

Příznivě ovlivňuje srdeční a dýchací systém dětí, zlepšuje střevní peristaltiku rozvíjí a urychluje psychomotorický vývoj, zlepšuje pohybovou koordinaci a svalový tonus dětí. U malých dětí se rozvíjí kladný vztah k vodě. Celá lekce je vedena zkušenou řádně vyškolenou instruktorkou plavání, která je s dětmi ve vodě a proto může kdykoliv pomoci či opravit plaveckou dovednost přímo ve vodě. Pro bezpečnost a zvládnutí správných technik jsou využívány plavecké pásy, nadlehčovací kroužky a další plavecké pomůcky, kterých je na  bazénu veliká řada od rybiček přes plavecké surfy či malé žabáky a další.  Lekce jsou zaměřeny na osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do  vody, potápění, splývání, skoky nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží.

Bazén samozřejmě splňuje všechny hygienické předpoklady - je pravidelně testován a má certifikát kvality vody od krajské hygienické správy. Voda v bazénu je slaná s minimem chlóru. Teplota vody je 30 C°.

Tvořivé činnosti

Pomocí tvořivých činností rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, plošnou a prostorovou představivost, koordinaci oka a ruky, schopnost výtvarně vyjádřit své pocity a dojmy, naučíme se ale také pracovat s různými výtvarnými pomůckami, zvládat různé výtvarné techniky, pochopit zadaný úkol a dokončit započatou práci, což dětem usnadní vstup do základní školy.

Do výuky je zařazeno:

 • keramiké tvoření
 • kresba (s použitím různých výtvarných instrumentů)
 • malba (na různé povrchy i s užitím různých barev)
 • vytváření dekorací
 • práce s přírodninami (v souvislosti s aktuálním ročním obdobím)
 • tvoření venku v přírodě (např. při vycházkách do lesa s užitím všeho, co v přírodě najdeme)

Zpívání s dětmi

Pomocí zpívánek se v MŠ s dětmi učíme zpívat lidové i jiné písničky, hrajeme na rytmické a hudební nástroje, ztvárňujeme hudbu pohybem, zhudebňujeme jednoduchá říkadla, pomocí jednoduchých slabik a vokalizačních cvičení učíme děti pracovat s dechem, správně vyslovovat, zapamatovat si a reprodukovat jednoduchou melodii. Hudební výchova v mateřské škole by měla přirozeně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte. Předškolní děti vnímají a prožívají hudbu prostřednictvím pohybu - tleskají, poskakují, pobrukují si, napodobují. Hlavním cílem je děti motivovat, aby měly z hudby a zpěvu radost a přinášela jim potěšení. 

Zařazování hudebních činností do vzdělávání v mateřské škole rozvíjí u dětí především:

 • správné dýchání
 • řeč (výslovnost, dynamičnost, tempo, melodičnost, rozšiřování slovní zásoby) 
 • schopnost cítit a udržet rytmus
 • sluchové vnímání
 • hudební sluch
 • pozornost 
 • sociální schopnosti (společné zpívání a muzicírování rozvíjí pozitivně u dětí vzájemné vztahy) 

Výuka anglického jazyka

Výuka angličtiny je zaměřena na osvojení si základních slovíček a frází. Aktivní hrou si děti budou vytvářet vztah k cizímu jazyku a učit se v něm komunikovat. Celkové pojetí výuky vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Cílem není děti perfektně jazyku naučit, ale spíše u nich vytvořit základy pro další stupně vzdělávání a pozitivně je k jeho učení motivovat.

Pohybové ativity a hry

Do každodenního výchovně-vzdělávacího procesu ve školce jsou zařazeny pohybové činnosti. Pohybá aktivita je nejenom základním prostředkem seznamování se s prostředím, které nás obklopuje, ale děti se díky ní učí, jak ovládnout své tělo, vyjádřit sebe sama, získávají seběvědomí a schopnost hodnocení sebe samého díky vzájemnému srovnávání s ostatními dětmi. Pro dítě předškolního věku je nejdominantnější činností hra a proto jsou téměř všechny pohybové aktivity realizovány právě formou hry. 

Pohybové činnosti u dětí rozvíjí zejména:

 • hrubou motoriku
 • správné fungování pohybového aparátu (svalstvo a klouby)
 • tělesnou zdatnost a vytrvalost
 • správné držení těla
 • schonost udržení rovnováhy a koordinace všech částí lidského těla
 • schopnost napodobit jednoduchý úkon
 • zdravé životní návyky (dětem do budoucna zůstaně kladný přístup k pohybu)
 • sociální vztahy (spolupráce při hrách, pomáhání slabším)